Sydafrika

Höstens arbete inleddes med en strategivecka 27-31/9 som inriktades på kapacitetsutvecklande insatser med inriktning på strategi och ekonomihantering.

SOFIA och Novalis Ubuntu Institute i Kapstaden, Sydafrika har en lång tradition av samarbete med projekt som handlar om att på olika sätt, med inspiration av waldorfpedagogiska idéer, stödja barn och ungdomar i utsatta områden. Närmast aktuella har varit Chance for Every Child C4EC, som vill stärka skolors engagemang för barn med särskilda behov, och iThemba som handlar om påverkansarbete gentemot myndigheter och politik.

I början av 2016 framfördes misstankar om ekonomiska oegentligheter inom Novalis. Det ledde till att alla utbetalningar stoppades för ett antal månader och en utredning genomfördes av en konsult utsedd av Forum Syd. Den kom fram till att misstankarna var ogrundade, men att det finns utrymme för förbättringar när det gäller ekonomisk rapportering och bokföringsmetodik.

Det aktuella C4EC-projektet kunde slutföras medan iThemba bara hann påbörjas. SOFIA och Novalis bestämde sig då, i samråd med Forum Syd, att revidera projektet så att påverkansdelen bantades en del och utrymme skapades för kapacitetsutvecklande insatser med inriktning på strategiutveckling och ekonomihantering.

Höstens arbete inleddes med en strategivecka 27-31/9 som inriktades på kapacitetsutvecklande insatser med inriktning på strategi och ekonomihantering.

Deltagare från SOFIA var Nina Ljungquist, Lennart Anderson och Pär Granstedt. Novalis företräddes av ledningen med Anne-Lise Bure, Mzwandile Zangweni och styrelseordföranden Sandy Sandjake, Under veckans lopp  deltog i varierande grad olika styrelseledamöter och medarbetare beroende på tema, samt två lokala konsulter, specialister på strategi resp. ekonomihantering.Under veckan hade vi också möten med nätverket C4EC forum och waldorflärarutbildningen,  Centre for Creative Education.

Förutom en genomgång av aktuella utmaningar för Novalis, dess kärnuppgifter och utvecklingsmöjligheter ägnade vi oss åt att bearbeta den strategiska planeringen utifrån ett utkast framtaget av Novalis. Vi tog bl. a. fram en grundläggande överlevnadsbudget för Novalis. Vi konstaterade att den behövde inrymma kostnader för att driva byggnaden och en kapacitet att utveckla nya projekt. Det kan täckas av hyresintäkter, smärre lokala bidrag samt ideella arbetsinsatser. Vi gick också igenom aktuella och potentiella projekt liksom aktuella och potentiella samarbetspartners. Vi gick också genom planeringen för slutförandet av iThembaprojektets  påverkansdel, och behovet av kapacitetsutveckling för ekonomihanteringen.

Arbetet ledde fram till strategiska riktlinjer som bygger på att Novalis växer organiskt. Utgångspunkten är en basbudget som inte är beroende av extern finansiering. Från den basen kan man initiera projekt, som alla skall vara finansierade genom inhemska och utländska källor, inklusive crowd funding. Novalis skall mer än tidigare satsa på partnerskap med andra organisationer som också kan bidra till projektfinansieringen. Programmässigt skall en profilering ske på insatser för utsatta barn och ungdomar under det övergripande temat A Chance for Every Child.

Arbetet generade också ett handlingsprogram med tidsplan och ansvarsfördelning, som omfattar fortsatt strategiarbete, kapacitetsutveckling och ett fullföljande av iThembas påverkansarbete.