SOFIA: SamarbetsOrganisationen För internationella Initiativ på Antroposofisk grund

Föreningens huvudman är Antroposofiska Sällskapet i Sverige som givit föreningen uppdraget att fungera som den svenska antroposofiska rörelsens samarbetsorgan för internationellt bistånd.

SOFIA har sin bas i Järna, utanför Stockholm. Medlemmar finns runt om i hela landet och våra samarbetsorganisationer är spridda över hela världen.

Mål och vision

SOFIAs vision är en hållbar och solidarisk värld, som präglas av:

  • Alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter
  • Ett fritt skapande kulturellt och socialt liv för alla, som ger mening och livsutrymme
  • En produktion och konsumtion av varor och tjänster som svarar mot människors behov och naturens förutsättningar i alla delar av världen.

Vad vi gör

SOFIAs uppdrag är att stödja antroposofiskt inspirerade projekt i utvecklingsländer som bidrar till en hållbar utveckling. De flesta projekten finansieras genom statliga medel, men några skolor direktfinansieras genom insamlade medel. Olika projektgrupper i Sverige ansvarar för kontakten med samarbetsorganisationer i syd och öst och ansvarar även för projektledning.

I Sverige bedriver SOFIA ett informationsarbete, främst för skolor och ungdomar, för att öka kunskapen om situationen i utvecklingsländer och visa på möjliga lösningar. En stor del av SOFIAs arbete i Sverige består också i att samla in egenandelen till projekten, skicka ut information till medlemmar och stödja grupper och individer som vill driva projekt i utvecklingsländer inom ramen för SOFIA.

SOFIA förmedlar också praktikantplatser till ungdomar som vill göra en praktik på någon av SOFIAs samarbetsorganisationer.