SOFIA: SamarbetsOrganisationen För internationella Initiativ på Antroposofisk grund

Föreningens huvudman är Antroposofiska Sällskapet i Sverige som givit föreningen uppdraget att fungera som den svenska antroposofiska rörelsens samarbetsorgan för internationellt bistånd.

SOFIA har sin bas i Järna, utanför Stockholm. Medlemmar finns runt om i hela landet och våra samarbetsorganisationer är spridda över hela världen.

Föreningen SOFIAs verksamhet

Den antroposofiska biståndsorganisationen SOFIA grundades 2002.

Den stora utmaningen som SOFIA nu står inför är att vidareutveckla sin projektverksamhet med regenerativt småskaligt jordbruk, som utvecklats i Tanzania med stöd av BERAS. Detta kretsloppsanpassade jordbruksprojekt, som omfattar 10 byar i Manyararegionen, har blivit mycket framgångsrikt. IFOAM[1] har vid ett möte i Sydkorea i september 2019 framhållit MOFI som ett mönsterprojekt som kan tjäna som modell för att införa organiskt jordbruk i hela Afrika som de utsett till nästa fokusområde. Detta ingår också i FN’s Organic Food Systems Program, där stöd till och utveckling av småskaligt jordbruk ses som den enda vägen till storskalig global livsmedelsförsörjning.

Ett projekt för att säkra barns rättigheter att vara trygga och få utbildning planeras i Sydafrika. Projektet fokuserar på att förhindra att barn slutar skolan i förtid i Sydafrika, s.k. ”drop-outs”. Enligt Institutionen för grundutbildning hoppar 37–42% av alla elever i årskurs 8–12 i Sydafrika av skolan varje år. Novalis Ubuntu Institute kommer att göra ett pilotprojekt, som om det lyckas kan  bli vägledande för andra skolor.

ForumCiv bidrar med projektmedel, men fem procent av projektens kostnad måste SOFIA kunna bidra med vilket, liksom administration av verksamheten och ekonomisk förvaltning med bokföring, är helt gåvofinansierade.

Det är många som genom åren möjliggjort att SOFIA har kunnat verka, både som paraplyorganisation för olika initiativ, t.ex. Jenniferskolan i Bangladesh, Humane school i Sirende och Ecole-Lo i Guniea och genom projekt med stöd av ForumCiv, till exempel Small farmers empowerment program i Indien och Chance for every child i Sydafrika. Under många år har det också bedrivits en omfattande programverksamhet i Ryssland med stöd till ungdomar med funktionsvariationer.

Beskrivning av SOFIA’s målsättning:

SOFIA syftar i sin programstrategi till att:

  • Bidra till att säkra den unga generationens rätt till en hållbar framtid.
  • Främja hållbar lokal utveckling med särskild prioritet till ett levande lokalt civilsamhälle som arbetar med en rättighetsbaserad strategi och främjar hållbara lokala initiativ. Fokusera på att säkra de unges rättigheter till en hållbar framtid, med en social miljö och utbildning som ger varje barn en chans och en hållbar lokal matkedja och goda förutsättningar för lokalt, hållbart företagande.
  • Betona lokal demokrati och rättighetsbaserad utveckling 1) arbeta med de fattiga, 2) ge marginaliserade människor som: kvinnor, ungdomar, funktionshindrade och ekonomiskt och politiskt marginaliserade grupper. Uppmuntra insyn och bekämpa korruption.
  • Se utvecklingen som en holistisk snarare än atomiserad process: dvs. utveckla så många sektorer som möjligt i samhället samtidigt.
  • Erkänna att förändringsprocesser måste initieras på gräsrotsnivå och att förändring tar tid och måste baseras på långsiktig attitydförändring av samhällets medlemmar;
  • Dela insikter och samarbeta på lika villkor med partners på alla nivåer, ekonomiskt, socialt och kunskapsmässigt. Beslutsfattandet måste delas och utföras på lika villkor.
  • I vår informationsverksamhet i Sverige vill vi bidra till att öka människors medvetenhet om viktiga globala rättvisefrågor och därigenom stärka individens förmåga att ta ställning och påverka svensk och europeisk politik i utvecklingsfrågor.

SOFIA: s tematiska agenda:

  • Miljö / jordbruk

SOFIAs mål är att skydda åkermark, skogar och vattendrag samt att säkra livsmedelsförsörjning. Regenerativt ekologiskt jordbruk och biodynamisk odling ger riktlinjer för ett hälsosamt och hållbart jordbruk. Användning av lokalt organiskt regenerativt jordbruk kommer att minimera den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald och resultera i hållbarheten i det lokala livsmedelssystemet och motverka livsmedelssäkerhet.

  • Utbildning

Målet är att eleverna ska få undervisning som stärker deras initiativ, självförtroende, kreativitet och social förmåga att tänka självständigt. Waldorfpedagogik ger inspiration och vägledning.

  • Sjukvård

Målet är att de svagaste i samhället – fysiskt eller psykiskt nedsatt, socialt utslagna och sjuka – ska få värdig behandling från samhällen och människor runt omkring dem. Läkande utbildning, inkluderande social utveckling och antroposofisk medicin visar vägen till vård utifrån varje människas förutsättningar.

[1]

IFOAM står för International Federation of Organic Agriculture Movements