Kort rapport från MOFI i Tanzania 

Manyara Organic Farming Initiative (MOFI)

Sedan förra året har SOFIA ett samarbete med MOFI vars mål är att bygga ett ekologiskt uthålligt matsystem i Manyara regionen. Under första årets arbete har 10 grupper med 20 gårdar i varje grupp (50% kvinnor och 50% män) i tio byar bildats. I varje by har också en gård utsetts till att bli ”Learning Center” efter modell av BERAS implementation projektet. Vidare har MOFIs styrelse som har tio medlemmar stärkts, bokföringsprogram och dator köpts in och ekonomin strukturerats, revisorer utsetts och samarbeten med andra ideella organisationer lokalt skapats, etc. Sex workshops är under uppbyggnad (water harvesting, kompostering och gröngödsling, växelbruk, ekologisk köttproduktion, honungsproduktion samt introduktion av lokala banker i byarna) och skall under sommaren erbjudas våra ekologiska bondegrupper. Vidare har en base-line studie genomförts och håller på att sammanställas för att projektets effekter ska kunna utvärderas och problem som kommer upp under arbetet justeras. 

Senaste besöket till Manyara gjorde jag nu i februari. Det stora arbetet var att planera för de kommande tre årens ansökan till Forum Syd. Utgångspunkterna var två: En Logical Framework Analysis (s.k. LFA) som gjordes 2016/17 som egentligen är en plan för de kommande tio åren och de data som tagits fram i arbetet med en base-line studie. Under flera möten i byarna, en workshop med styrelsen och slutligen i ett formellt styrelsemöte kom vi fram till en plan för dom kommande tre åren: 

Under 2019 fokuseras på följande: I base-line studien visade det sig att lokala utsäden och fröer håller på att försvinna och ersätts med betade importerade fröer från transnationella storbolag. Dessa ”moderna ” fröer kräver artificiella gifter och konstgödsel, är inte anpassade till lokalklimatet och de lokala jordarna, är dyra och kan inte användas mer än en gång som utsäde – sedan måste nytt utsäde köpas. Då våra bönder är fattiga har de helt enkelt inte råd med dessa moderna utsäden och får de inte tillgång till lokala fröer kan de inte odla utan blir beroende av daglönearbete. Som tur är finns det lokala fröer hos några få bönder kvar och MOFI har nu bestämt att börja samla in dessa, studera deras kvalité, skapa en fröbank, börja producera lokala fröer på MOFI gårdarna och skapa en parallellstruktur för marknadsföring och försäljning genom Learning Centers. 

Hos grönsaksodlarna visade base-line studien att behovet av billiga, lokalt tillverkade växthus var stort. Därför kommer MOFI att utveckla lokalt anpassade växthus gjorda av lokala material samt utveckla kurser för växthusodling. Vidare kommer bokashi fermentering att introduceras, liksom bevattnings tekniker, produktion av egen odlingsjord, etc. 

Under 2020 fokuseras på två strategier för att nå ut till en bredare publik. Learning Centers ska byggas upp så att de blir naturliga platser att få och hämta information, köpa fröer, få tag på EM-1, osv. Dessa centers ska vara öppna för alla bönder och ska vara självfinansierade genom att ta betalt för bokashi, fröer och workshops. Den andra strategin är ”farmer to farmer” utbyte. Där ska alla MOFI gårdar (200 st) söka upp två andra gårdar som behöver stöd (alltså fattigbönder) så att allt fler gårdar kommer på fötter och de fattigas levnadsvillkor förbättras. Målsättningen är att nå 400 nya gårdar som potentiellt också kan bli MOFI medlemmar. 

Under 2021 fokuseras på följande: 

Hör blir det dags att söka sig till hela matkedjan inte bara jordbruket. En lokal ekologisk certifiering kommer att utvecklas i samarbete med andra ideella organisationer. Vidare kommer MOFI att stödja småskaliga entreprenörer för att utveckla värdekedjan och skapa en ekologisk värdekedja från jord till bord. 

Jag skulle kunna berätta mycket mer i detalj om hur planerna ser och de aktiviteter som ska genomföras under de kommande tre åren och ge en bättre bild av området. Här finns det dock inte utrymme för detta och jag får återkomma i ett senare newsletter med en beskrivning av området och de människor som MOFI arbetar med….. 

Vesa-Matti Loiske 

Sofias projektledare