KALLELSE ÅRSMÖTE 2019 FÖRENINGEN SOFIA 

Tisdag den 14 maj kl 18.30 – 19.30 Plats: Storgatan 2

Vi inbjuder till årsmötesförhandlingar.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängliga i papperskopia på årsmötet, samt på hemsidan när revisionen är klar.
Anmäl gärna om du kommer (senaste 10 maj) till fabia@foreningensofia.org


Varmt välkommen! Fika serveras efter förhandlingarna!
Dagordning
1.     Mötets öppnande
2.     Val av mötesfunktionärer – Ordförande
– Mötessekreterare – Protokolljusterare
3.     Fastställande av föredragningslista
4.     Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5.     Fastställande av röstlängd
6.     Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2018
7.     Revisorernas berättelse
8.     Fråga om ansvarsfrihet
9.     Verksamhetsplan 2019-2020
10.   Policyfrågor
11.   Val av styrelse
12.   Val av revisorer
13.   Fastställande av medlemsavgifter och styrelsearvoden
14.   Ev. framställning från styrelse och medlemmar
15.   Övriga frågor
16.   Mötet avslutas .