Kallelse Årsmöte 2018 Föreningen SOFIA

Vi inbjuder till årsmötesförhandlingar

Söndag den 15 april kl 13 - 14.30 Plats: Norrbyvälle (Skäve gård)

Image 2018 03 23 at 11.26

Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängliga i papperskopia på årsmötet, samt på hemsidan när revisionen är klar.

Anmäl gärna om du kommer till fabia@foreningensofia.org
Varmt välkommen! Fika serveras efter förhandlingarna!

Dagordning

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer - Ordförande

- Mötessekreterare - Protokolljusterare

Fastställande av föredragningslista

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Fastställande av röstlängd

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2017

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet

Verksamhetsplan 2018-2019

Policyfrågor

Val av styrelse

Val av revisorer

Fastställande av medlemsavgifter och styrelsearvoden

Ev. framställning från styrelse och medlemmar

Övriga frågor

Mötet avslutas

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd